There are no breaking news at the moment

Suomessa on ollut yksityiskouluja 1800-luvun puolivälistä lähtien ja tällä hetkellä niitä on yli 400. Vaikka yksityisiä kouluja onkin Suomessa runsaasti, kuka tahansa ei voi koulua perustaa. Valtioneuvosto on koulutoiminnan lupia myöntävä taho ja se voi sallia yksityiskoulun perustamisen, jos hakijalla on toiminnan vaatimaa ammattitaitoa sekä riittävät taloudelliset edellytykset. Ylläpitäjinä toimivat rekisteröidyt yhteisöt tai säätiöt. Yksityiset koulut eroavat valtiollisista ja kunnallisista kouluista siinä, että usein osa niiden rahoituksesta on yksityistä. Kuitenkaan Suomessa yksityiskoulut eivät saa periä oppilailta lukukausimaksuja. Tällä pyritään pienentämään eriarvoisuutta.

Opiskelu yksityiskoulussa

Yksityiskoulut pyrkivät tarjoamaan oppilailleen samanarvoisen oppimispohjan kuin tavalliset valtion ja kuntien koulutkin. Ne kuitenkin yleensä painottavat ainetarjonnassaan jotain tiettyä kouluainetta, kuten taiteita, liikuntaa tai kielten oppimista. Opiskelu saattaa olla myös monimuotoisempaa kuin tavallisessa koulussa. Oppilailla ei ole välttämättä lainkaan oppikirjoja tai opiskelu tapahtuu erilaisessa ympäristössä kuin tavallisessa koulun luokkahuoneessa. Erilaisilla metodeilla pyritään edistämään lasten oppimista ja tekemään siitä kiinnostavampaa. Yksityiskoulu voi paitsi avartaa lapsen katsomusta myös yhdistää häntä samanhenkisten oppilaiden kanssa. Opinnot voivat myös vahvistaa jotain hänellä jo valmiiksi olevaa erityisosaamista. Opiskelu on yleensä muuten samanlaista kuin tavallisessa oppilaitoksessa ja koulussa käydään joka arkipäivä. Myös sisäoppilaitoksia löytyy Suomesta, ja näissä nuori asuu oppilaitoksen tarjoamissa asuintiloissa.

Kouluja eri lähtökohdista

Yksityiskoulut tarjoavat usein jotain erilaista. Opetus perustuu jollekin tietylle oppimistavalle, painotus on tiettyjen taitojen oppimisessa tai koulun toiminta perustuu johonkin ideologiaan. Steinerkoulut ovat yksityiskouluja, joissa opiskellaan Rudolf Steinerin kehittämän pedagogiikan mukaan. Kirjoja käytetään vain tarvittaessa ja etenkään alaluokilla lapsille ei järjestetä kokeita eikä taitoja arvostella perinteiseen tapaan.

Montessorikoulussa korostetaan Maria Montessorin kehittämää kasvatusmenetelmää, jossa lapsen itsenäistymisen kehitystä pidetään tärkeimpänä. Lähtökohtana on luoda lapselle mahdollisuuksia onnistua itse ja löytää oppimisen ilo. Suomessa Montessoriopetus painottuu varhaiskasvatukseen sekä alakouluikäisten opetukseen.

Osassa yksityiskouluja painotetaan kielten oppimista ja opetus saattaa olla kokonaan toteutettu jollain muulla kuin suomen kielellä. Näissä kouluissa myös suomalainen oppilas saa kaipaamaansa kielikylpyä ja tutustuu monesti myös muihin kulttuureihin. Jotkut yksityiskoulut keskittyvät myös johonkin tiettyyn uskontoon. Tällaisia ovat esimerkiksi Helsingin kristillinen koulu sekä Helsingin juutalainen yhteiskoulu.